Co to jest programowanie obiektowe?

readTime

12 min

Co to jest programowanie obiektowe?

Programowanie obiektowe (z angielskiego Object-Oriented Programming, OOP) to sposób tworzenia programów, w którym skupiamy się na obiektach - takich jak rzeczy w prawdziwym świecie - i na tym, jak te obiekty ze sobą współpracują.

Wyobraź sobie, że tworzysz grę o samochodach. W OOP każdy samochód byłby obiektem, który ma swoje własne cechy (na przykład kolor, marka, prędkość maksymalna) i funkcje (na przykład jazda do przodu, to tyłu, hamowanie).

Obiekty te mogą ze sobą współpracować i wymieniać się informacjami. Programowanie obiektowe pomaga w tworzeniu bardziej uporządkowanego i łatwiejszego do zrozumienia kodu, ponieważ dzieli duże problemy na mniejsze, bardziej zrozumiałe kawałki.

Ten sposób myślenia jest używany w wielu popularnych językach programowania, takich jak JavaScript, Java, Python, C++ czy PHP.

Definicja programowania obiektowego

Programowanie obiektowe to sposób pisania kodu, w którym wszystko jest zorganizowane wokół obiektów.

Obiekty te reprezentują rzeczywiste przedmioty lub abstrakcyjne byty. Każdy obiekt ma swoje atrybuty (czyli cechy, zmienne) i metody (czyli działania, funkcje), które definiują, co obiekt może robić.

Przykłady

Przykład 1: Kot

Wyobraź sobie, że tworzymy program o zwierzętach. Jednym z obiektów może być kot.

Obiekt: Kot

 • Atrybuty (cechy):

  • kolor: szary
  • wiek: 2 lata
  • rasa: perski
 • Metody (działania):

  • miauczenie()
  • jedzenie()
  • spanie()

_26
class Cat:
_26
# Konstruktor - tworzy obiekt kota
_26
def __init__(self, color, age, breed):
_26
self.color = color
_26
self.age = age
_26
self.breed = breed
_26
_26
# Metoda - kot miauczy
_26
def meow(self):
_26
print("Meow!")
_26
_26
# Metoda - kot je
_26
def eat(self):
_26
print("The cat is eating.")
_26
_26
# Metoda - kot śpi
_26
def sleep(self):
_26
print("The cat is sleeping.")
_26
_26
# Tworzymy obiekt kot
_26
my_cat = Cat("gray", 2, "Persian")
_26
_26
# Używamy metod obiektu
_26
my_cat.meow() # Wypisze: Meow!
_26
my_cat.eat() # Wypisze: The cat is eating.
_26
my_cat.sleep() # Wypisze: The cat is sleeping.

Przykład 2: Samochód

Teraz wyobraź sobie program o samochodach.

Obiekt: Samochód

 • Atrybuty (cechy):

  • marka: Toyota
  • kolor: czerwony
  • prędkość: 0 km/h
 • Metody (działania):

  • jazda()
  • hamowanie()
  • tankowanie()

_28
class Car:
_28
# Konstruktor - tworzy obiekt samochodu
_28
def __init__(self, brand, color):
_28
self.brand = brand
_28
self.color = color
_28
self.speed = 0
_28
_28
# Metoda - samochód jedzie
_28
def drive(self):
_28
self.speed += 10
_28
print(f"The car is driving at {self.speed} km/h")
_28
_28
# Metoda - samochód hamuje
_28
def brake(self):
_28
self.speed = 0
_28
print("The car has stopped.")
_28
_28
# Metoda - samochód jest tankowany
_28
def refuel(self):
_28
print("The car is refueling.")
_28
_28
# Tworzymy obiekt samochód
_28
my_car = Car("Toyota", "red")
_28
_28
# Używamy metod obiektu
_28
my_car.drive() # Wypisze: The car is driving at 10 km/h
_28
my_car.brake() # Wypisze: The car has stopped.
_28
my_car.refuel() # Wypisze: The car is refueling.

W obu tych przykładach widać, jak obiekty (kot i samochód) mają swoje własne cechy i mogą wykonywać różne działania, dzięki czemu nasz kod jest uporządkowany i łatwy do zrozumienia.

Cechy programowania obiektowego

 1. Obiekt – podstawowa jednostka, która łączy dane (atrybuty) i funkcje (metody) w jeden logiczny byt.
 2. Klasa – szablon lub schemat opisujący strukturę i zachowanie obiektów.
 3. Instancja – obiekt stworzony na podstawie klasy.
 4. Hermetyzacja (enkapsulacja) – ukrywanie wewnętrznych szczegółów implementacji obiektu, umożliwiające dostęp tylko przez zdefiniowane metody publiczne.
 5. Dziedziczenie – mechanizm, dzięki któremu klasa może dziedziczyć właściwości i metody innej klasy.
 6. Polimorfizm – zdolność obiektów różnych klas do bycia traktowanymi jednolicie poprzez dzielenie wspólnego interfejsu.
 7. Abstrakcja – uproszczenie rzeczywistości poprzez reprezentowanie jej istotnych aspektów i ukrywanie szczegółów implementacji.

Przykład programowania proceduralnego

index.js

_14
// Proceduralne podejście w JavaScript
_14
let balance = 1000;
_14
_14
function deposit(amount) {
_14
balance += amount;
_14
}
_14
_14
function withdraw(amount) {
_14
balance -= amount;
_14
}
_14
_14
deposit(500);
_14
withdraw(300);
_14
console.log(`Balance: ${balance}`);

Przykład programowania obiektowego

index.js

_23
// Obiektowe podejście w JavaScript
_23
class Account {
_23
constructor(balance) {
_23
this.balance = balance;
_23
}
_23
_23
deposit(amount) {
_23
this.balance += amount;
_23
}
_23
_23
withdraw(amount) {
_23
this.balance -= amount;
_23
}
_23
_23
checkBalance() {
_23
return this.balance;
_23
}
_23
}
_23
_23
const myAccount = new Account(1000);
_23
myAccount.deposit(500);
_23
myAccount.withdraw(300);
_23
console.log(`Balance: ${myAccount.checkBalance()}`);

W podejściu obiektowym kod jest bardziej modularny i logiczny, co pozwala programiście lepiej zarządzać złożonymi aplikacjami.

Pojęcia związane z programowaniem obiektowym

 • Klasa: Szablon definiujący obiekt. Określa atrybuty (zmienne) i metody (funkcje) obiektu.
index.js

_10
class Car {
_10
constructor(make, model) {
_10
this.make = make;
_10
this.model = model;
_10
}
_10
info() {
_10
return `${this.make} ${this.model}`;
_10
}
_10
}

 • Obiekt: Konkretna instancja klasy z określonymi wartościami atrybutów.   
index.js

_10
const myCar = new Car('Toyota', 'Corolla');
_10
console.log(myCar.info()); // Toyota Corolla

 • Metoda: Funkcja zdefiniowana wewnątrz klasy i wywoływana na obiekcie.   
index.js

_10
 myCar.info(); // wywołuje metodę na obiekcie myCar

 • Dziedziczenie: Klasa pochodna dziedziczy atrybuty i metody klasy bazowej.
index.js

_13
class ElectricCar extends Car {
_13
constructor(make, model, battery) {
_13
super(make, model);
_13
this.battery = battery;
_13
}
_13
_13
info() {
_13
return `${super.info()} with a ${this.battery} kWh battery`;
_13
}
_13
}
_13
_13
const tesla = new ElectricCar('Tesla', 'Model 3', 75);
_13
console.log(tesla.info()); // Tesla Model 3 with a 75 kWh battery

 • Polimorfizm: Możliwość traktowania różnych obiektów w ten sam sposób.
index.js

_10
function displayInfo(car) {
_10
console.log(car.info());
_10
}
_10
_10
const bmw = new Car('BMW', 'X5');
_10
displayInfo(bmw); // BMW X5
_10
displayInfo(tesla); // Tesla Model 3 with a 75 kWh battery

 • Abstrakcja: Ukrywanie szczegółów implementacji poprzez definiowanie interfejsów.
index.js

_30
class Animal {
_30
constructor(name) {
_30
this.name = name;
_30
}
_30
_30
sound() {
_30
throw new Error('The sound() method must be implemented');
_30
}
_30
}
_30
_30
class Dog extends Animal {
_30
sound() {
_30
return 'Woof!';
_30
}
_30
}
_30
_30
class Cat extends Animal {
_30
sound() {
_30
return 'Meow!';
_30
}
_30
}
_30
_30
function makeSound(animal) {
_30
console.log(`${animal.name} says: ${animal.sound()}`);
_30
}
_30
_30
const dog = new Dog('Burek');
_30
const cat = new Cat('Mruczek');
_30
makeSound(dog); // Burek says: Woof!
_30
makeSound(cat); // Mruczek says: Meow!

 

Zalety i wady programowania obiektowego

Zalety

 1. Modularność: Kod jest podzielony na mniejsze, niezależne komponenty (klasy).
 2. Wielokrotne użycie: Klasy mogą być ponownie używane w innych częściach projektu.
 3. Elastyczność: Dziedziczenie i polimorfizm umożliwiają tworzenie rozszerzalnych systemów.
 4. Enkapsulacja: Ukrywa wewnętrzną implementację, zapewniając interfejs publiczny.

Wady

 1. Złożoność: Tworzenie obiektów może być bardziej złożone niż w podejściu strukturalnym.
 2. Wydajność: Obiektowe języki programowania mogą być wolniejsze z powodu nadmiaru abstrakcji.
 3. Poziom skomplikowania: OOP wymaga zrozumienia wielu pojęć i wymagań związanych z paradygmatem programowania obiektowego.

Programowanie obiektowe w różnych językach

JavaScript:

 • Jeden z najpopularniejszych obiektowych języków programowania.
 • Obsługuje OOP poprzez prototypy i klasy ES6.

Python:

 • Język zorientowany obiektowo, z obsługą klas i dziedziczenia.
 • Często używany do nauki OOP.

Java:

 • W pełni obiektowy język programowania.
 • Klasy są podstawową jednostką kodu.

PHP:

 • Rozwijało się od języka proceduralnego do w pełni obiektowego.
 • Obsługuje klasy, dziedziczenie i polimorfizm.

C++:

 • Wprowadza paradygmat OOP do języka C.
 • Umożliwia niskopoziomowe zarządzanie pamięcią.

Zastosowania programowania obiektowego

 • Aplikacje webowe: JavaScript, Python i PHP pozwalają projektować złożone apki webowe.
 • Aplikacje mobilne: Języki takie jak Java i Kotlin są powszechnie używane w programowaniu aplikacji na Androida. a JavaScript i jego ReactNative również umożliwia tworzenie aplikacji zarówno na Androida jak i na iOS.
 • Gry komputerowe: C++ i Python są często wykorzystywane w silnikach gier.
 • Systemy wbudowane: C++ i Java umożliwiają programowanie sterowników, mikroprocesorów i urządzeń róznego typu.

Czy programowanie obiektowe jest trudne dla początkującego?

Programowanie obiektowe może być wyzwaniem dla początkujących, ponieważ wymaga zrozumienia wielu nowych pojęć.

Klasy, obiekty, dziedziczenie i polimorfizm to terminy, które mogą wydawać się na początku abstrakcyjne i skomplikowane. Jednak, gdy już zrozumiesz te koncepcje, programowanie obiektowe staje się łatwiejsze i pomaga pisać bardziej uporządkowany kod.

Wskazówki dla początkujących

 1. Zacznij od podstaw: Naucz się, czym są klasy, obiekty i metody.
 2. Ćwicz z prostymi przykładami: Twórz małe programy, aby zobaczyć, jak działa programowanie obiektowe.
 3. Korzystaj z tutoriali: Skorzystaj z dostępnych materiałów do nauki programowania obiektowego w Twoim ulubionym języku.

Co to jest język obiektowy?

Język obiektowy to język programowania, który wspiera paradygmat programowania obiektowego. Pozwala programistom definiować obiekty, klasy i korzystać z zasad dziedziczenia, polimorfizmu, enkapsulacji i abstrakcji. Przykładami języków obiektowych są Java, Python, C++, Ruby, PHP i JavaScript.

Czy Python jest obiektowy?

Tak, Python jest w pełni obiektowym językiem programowania. Wszystko w Pythonie jest obiektem, w tym liczby, ciągi znaków, funkcje i moduły. Python obsługuje wszystkie kluczowe koncepcje OOP, takie jak klasy, obiekty, dziedziczenie, polimorfizm i enkapsulacja.

Przykład klasy w Pythonie:


_19
class Animal:
_19
def __init__(self, name):
_19
self.name = name
_19
_19
def sound(self):
_19
raise NotImplementedError('The sound() method must be implemented')
_19
_19
class Dog(Animal):
_19
def sound(self):
_19
return 'Woof!'
_19
_19
class Cat(Animal):
_19
def sound(self):
_19
return 'Meow!'
_19
_19
dog = Dog('Burek')
_19
cat = Cat('Mruczek')
_19
print(f'{dog.name} says: {dog.sound()}') # Burek says: Woof!
_19
print(f'{cat.name} says: {cat.sound()}') # Mruczek says: Meow!

Czy programowanie obiektowe to zawsze najlepszy wybór?

Programowanie obiektowe nie zawsze jest najlepszym wyborem do każdego projektu. Wybór paradygmatu programowania zależy od specyfiki projektu, wymagań i preferencji programisty a nawet całych zespołów programistycznych.

Kiedy używać OOP:

 1. Duże projekty: Modularność i organizacja są kluczowe w dużych systemach.
 2. Złożone systemy: Dziedziczenie i polimorfizm ułatwiają zarządzanie skomplikowanymi zależnościami.
 3. Praca Zespołowa : Enkapsulacja pomaga utrzymać spójność i ułatwia współpracę.

Kiedy unikać OOP:

 1. Małe skrypty: Proceduralne podejście może być bardziej odpowiednie dla małych programów.
 2. Wysoka wydajność: Paradygmat obiektowy może być mniej wydajny z powodu nadmiaru abstrakcji.
 3. Proste aplikacje: Gdy logika biznesowa jest prosta, proceduralne podejście może być wystarczające.

FAQ

1. Co to jest programowanie obiektowe (OOP)?

 • Programowanie obiektowe to paradygmat programowania skupiający się na obiektach, ich atrybutach i metodach.

2. Czym różni się klasa od obiektu?

 • Klasa to szablon definiujący strukturę i zachowanie obiektów, natomiast obiekt jest instancją tej klasy.

3. Jakie są główne cechy programowania obiektowego?

 • Enkapsulacja, dziedziczenie, polimorfizm i abstrakcja.

4. Czy JavaScript obsługuje OOP?

 • Tak, JavaScript obsługuje OOP poprzez prototypy oraz klasy ES6.

5. Jakie są zalety programowania obiektowego?

 • Modularność, wielokrotne użycie kodu, elastyczność i enkapsulacja.

6. Czy OOP jest trudne dla początkujących?

 • Początkowo może wydawać się to trudne, ale wraz z praktyką i zrozumieniem podstawowych pojęć staje się to bardziej zrozumiałe.

7. Jakie są alternatywy dla programowania obiektowego?

 • Paradygmaty programowania strukturalnego, funkcjonalnego i logicznego.

8. Czy muszę używać programowania obiektowego we wszystkich projektach?

 • Nie, wybór paradygmatu zależy od projektu, wymagań i preferencji programisty.

9. Czy można łączyć OOP z innymi paradygmatami?

 • Tak, programowanie obiektowe można łączyć z innymi paradygmatami, np. z programowaniem funkcjonalnym w JavaScript.

10. Jakie języki programowania są obiektowe?

 • JavaScript, Java, Python, C++, Ruby, PHP i wiele innych.

Podsumowanie

Programowanie obiektowe (OOP) to paradygmat programowania skupiający się na obiektach. Pozwala na tworzenie modularnych, elastycznych i wielokrotnego użytku aplikacji.

Choć OOP ma swoje wady, jego zalety sprawiają, że jest jednym z najpopularniejszych podejść w programowaniu.

Dzięki wsparciu dla języków takich jak JavaScript, Python, Java czy PHP, programiści mogą efektywnie projektować złożone systemy, wykorzystując kluczowe cechy programowania obiektowego: obiekty, klasy, dziedziczenie, polimorfizm, enkapsulację i abstrakcję.

authorImg

Witek Pruchnicki

Z pasją dzielę się wiedzą o programowaniu i nie tylko na różne sposoby

Spis treści