Jaka jest różnica pomiędzy onClick={someFunction} a onClick={() => someFunction()}?

React

readTime

8 min

Jaka jest różnica pomiędzy onClick={someFunction} a onClick={() => someFunction()}?

Spis treści

Wprowadzenie do zdarzenia onClick w React

W Reakcie, obsługa zdarzeń jest kluczowym aspektem tworzenia aplikacji, które reagują na różne zachowania użytkownika.

Dwa popularne sposoby przekazywania funkcji obsługi zdarzeń to użycie bezpośredniego odniesienia do funkcji onClick={someFunction} oraz wykorzystanie funkcji strzałkowej onClick={() => someFunction()}.

Zrozumienie różnic między tymi dwoma podejściami jest dość ważne i ma znaczenie podczas optymalizacji wydajności oraz ogólnego zrozumienia jak poprawnie wywoływać funkcje.


📌 Co to jest onClick={someFunction}?

Kiedy używamy składni onClick={someFunction}, przekazujemy bezpośrednie odniesienie do funkcji someFunction. Oznacza to, że React wie, że powinien wywołać tę funkcję, gdy zdarzenie onClick zostanie uruchomione.

Cechy tego podejścia 🛠️

 1. Prosta składnia:

  • onClick={someFunction} oznacza, że someFunction jest wywoływana bezpośrednio po kliknięciu elementu.
 2. Brak dodatkowego tworzenia funkcji:

  • Nie tworzymy nowej funkcji na każdą renderowaną instancję komponentu, co może być bardziej efektywne z punktu widzenia pamięci i wydajności.

Przykład 📝

js
function handleClick() {
 console.log('Button clicked');
}

<button onClick={handleClick}>Click Me</button>

W powyższym przykładzie, funkcja handleClick zostanie wywołana bezpośrednio po kliknięciu przycisku.

Kiedy tego używać? 🤔

 • Proste rozwiązania: Gdy potrzebujesz prostego wywołania funkcji, która nie wymaga przekazywania argumentów ani wykonywania dodatkowych operacji.
 • Wydajność: Gdy chcesz uniknąć tworzenia nowej funkcji przy każdym renderowaniu komponentu, co jest bardziej efektywne z perspektywy pamięci.

Przykład praktycznego zastosowania 🛠️

Wyobraź sobie prostą aplikację do liczenia kliknięć:

js
function Counter() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 function increment() {
  setCount(count + 1);
 }

 return <button onClick={increment}>Increment</button>;
}

Tutaj, increment zostanie wywołane bezpośrednio po kliknięciu, zwiększając liczbę kliknięć.


🚀 Co to jest onClick={() => someFunction()}?

🏹 Funkcja strzałkowa

Kiedy używamy składni onClick={() => someFunction()}, tworzymy nową funkcję strzałkową przy każdym renderowaniu komponentu.

Funkcja strzałkowa może wywołać someFunction lub wykonać dodatkowe operacje przed jej wywołaniem.

Cechy tego rozwiązania? 🛠️

 1. Tworzenie nowej funkcji:

  • Przy każdym renderowaniu komponentu tworzona jest nowa funkcja strzałkowa.
 2. Natychmiastowe wywołanie:

  • someFunction jest wywoływana natychmiast po uruchomieniu zdarzenia onClick.

Przykład 📝

js
function handleClick(message) {
 console.log(message);
}

<button onClick={() => handleClick('Button clicked')}>Click Me</button>

W powyższym przykładzie, funkcja handleClick zostanie wywołana z argumentem 'Button clicked' po kliknięciu przycisku.

Kiedy używać tego rozwiązania? 🤔

 • Przekazywanie argumentów: Gdy potrzebujesz przekazać argumenty do funkcji.
 • Dodatkowe operacje: Gdy musisz wykonać dodatkowe operacje przed wywołaniem funkcji.
 • Praca z domknięciami (closures): Gdy potrzebujesz skorzystać z domknięć, aby zachować kontekst zmiennych.

Praktyczny przykład 🛠️

Stwórzmy standardowy formularz, w którym chcesz przekazać wartość z pola tekstowego do funkcji handleSubmit:

js
function handleSubmit(value) {
 console.log('Form submitted with value:', value);
}

function Form() {
 const [inputValue, setInputValue] = React.useState('');

 return (
  <div>
   <input 
    type="text" 
    value={inputValue} 
    onChange={(e) => setInputValue(e.target.value)} 
   />
   <button onClick={() => handleSubmit(inputValue)}>Submit</button>
  </div>
 );
}

Tutaj, funkcja handleSubmit otrzymuje aktualną wartość pola tekstowego po kliknięciu przycisku "Submit".


⚖️ Porównanie: onClick={someFunction} vs onClick={() => someFunction()}

🏎️ Wydajność

 • onClick={someFunction}: Jest bardziej efektywne, ponieważ nie tworzy nowej funkcji przy każdym renderowaniu. Może to być istotne w komponentach, które są renderowane często lub mają dużo instancji.
 • onClick={() => someFunction()}: Mniej wydajne, ponieważ każdorazowe renderowanie tworzy nową funkcję strzałkową. Jednakże w większości przypadków wpływ na wydajność jest minimalny i nieodczuwalny z perspektywy użytkownika.

🧩 Przekazywanie argumentów

 • onClick={someFunction}: Trudniejsze do użycia, jeśli funkcja wymaga argumentów. Trzeba wtedy używać technik takich jak np. bind lub innych metod.
 • onClick={() => someFunction()}: Naturalne i wygodne w przekazywaniu argumentów do funkcji.

📖 Czytelność kodu

 • onClick={someFunction}: Prostota i czystość kodu, zwłaszcza w przypadku prostych funkcji, do których nie przekazujemy argumentów.
 • onClick={() => someFunction()}: Może być bardziej czytelne, gdy trzeba wykonać dodatkowe operacje lub przekazać argumenty.

🔧 Przykłady praktyczne

1. 🔄 Aktualizacja stanu

Stwórzmy komponent, który zmienia kolor tekstu po kliknięciu przycisku:

js
function ColorChanger() {
 const [color, setColor] = useState('black');

 function changeColor(newColor) {
  setColor(newColor);
 }

 return (
  <div>
   <p style={{ color }}>This is some text</p>
   <button onClick={() => changeColor('blue')}>Change to Blue</button>
   <button onClick={() => changeColor('red')}>Change to Red</button>
  </div>
 );
}

Tutaj, użycie onClick={() => changeColor('blue')} pozwala na przekazanie argumentu do funkcji changeColor.

2. 📋 Obsługa formularza

Stowrzę teraz bardziej zaawansowany formularz logowania:

js
function LoginForm() {
 const [username, setUsername] = useState('');
 const [password, setPassword] = useState('');

 function handleLogin() {
  console.log(`Logging in with ${username} and ${password}`);
 }

 return (
  <form>
   <input 
    type="text" 
    value={username} 
    onChange={(e) => setUsername(e.target.value)} 
    placeholder="Username" 
   />
   <input 
    type="password" 
    value={password} 
    onChange={(e) => setPassword(e.target.value)} 
    placeholder="Password" 
   />
   <button type="button" onClick={handleLogin}>Login</button>
  </form>
 );
}

W tym przypadku, handleLogin jest prostą funkcją, która nie wymaga dodatkowych argumentów ani operacji przed wywołaniem, więc onClick={handleLogin} jest idealnym rozwiązaniem.

3. 🌐 Wywołanie API z argumentami

Załóżmy, że mamy komponent do wysyłania zapytania do API:

js
function FetchDataButton() {
 function fetchData(endpoint) {
  fetch(endpoint)
   .then(response => response.json())
   .then(data => console.log(data))
   .catch(error => console.error('Error fetching data:', error));
 }

 return (
  <button onClick={() => fetchData('https://api.example.com/data')}>Fetch Data</button>
 );
}

Tutaj, onClick={() => fetchData('https://api.example.com/data')} umożliwia przekazanie URL jako argumentu do funkcji fetchData.


📜 Podsumowanie

Wybór między onClick={someFunction}

a onClick={() => someFunction()} zależy od konkretnego przypadku użycia i wymagań aplikacji.

 • Używaj onClick={someFunction} 🟢, gdy potrzebujesz prostego wywołania funkcji bez dodatkowych argumentów lub operacji. Jest to bardziej wydajne pod względem pamięci.
 • Używaj onClick={() => someFunction()} 🔵, gdy musisz przekazać argumenty do funkcji lub wykonać dodatkowe operacje przed jej wywołaniem. Choć tworzy nową funkcję przy każdym renderowaniu, daje większą elastyczność.

Zrozumienie tych różnic pomaga w optymalizacji i poprawie czytelności kodu.

Najczęściej popełniane błędy przy używaniu onClick w React

onClick to jedno z najczęściej używanych zdarzeń, ale jego nieprawidłowe wykorzystanie może prowadzić do problemów z wydajnością, błędów w kodzie lub trudnych do zrozumienia błędów logiki.

W tej sekcji poznasz najczęściej popełniane błędy związane z używaniem onClick i podpowiem Ci jak ich unikać.


1. ❌ Niepoprawne wywołanie funkcji

Opis błędu:

Bezpośrednie wywołanie funkcji podczas przypisania do onClick, zamiast przekazania odwołania do funkcji.

js
<button onClick={someFunction()}>Click Me</button>

Dlaczego taki kod jest nieprawidłowy?
Funkcja someFunction zostanie wywołana natychmiast przy renderowaniu komponentu, zamiast poczekać i być wowołaną dopiero przy kliknięciu przez użytkownika przycisku.

Może to prowadzić do nieoczekiwanych wywołań funkcji i błędów w logice aplikacji.

Jak tego unikać?

Używaj bezpośredniego odniesienia do funkcji lub funkcji strzałkowej:

js
<button onClick={someFunction}>Click Me</button>

lub

js
<button onClick={() => someFunction()}>Click Me</button>

2. 📉 Spadek wydajności przy użyciu funkcji strzałkowych

Opis błędu:

Tworzenie nowej funkcji strzałkowej przy każdym renderowaniu komponentu.

js
<button onClick={() => someFunction()}>Click Me</button>

Dlaczego może to być problematyczne?
Za każdym razem, gdy komponent jest renderowany, tworzy się nowa funkcja strzałkowa.

Może to prowadzić do niepotrzebnego wykorzystania pamięci i potencjalnie spadku wydajności, zwłaszcza w komponentach, które są często renderowane.

Jak tego uniknąć?

Jeśli nie musisz przekazywać argumentów ani wykonywać dodatkowych operacji, stosuj bezpośrednie odwołanie do funkcji:

js
<button onClick={someFunction}>Click Me</button>

3. 🔄 Zmiana stanu bezpośrednio w funkcji strzałkowej

Opis błędu:

Zmiana stanu bezpośrednio w funkcji strzałkowej może prowadzić do trudnych do zdiagnozowania problemów z komponentami, zwłaszcza jeśli nie wykorzystuje się odpowiednio useState lub useEffect.

js
<button onClick={() => setState(newState)}>Click Me</button>

Dlaczego ten kod może prowadzić do błędów?
Taka zmiana stanu może być trudna do śledzenia i debuggowania, zwłaszcza w bardziej skomplikowanych komponentach.

Jak tego uniknąć?

Zaleca się wydzielić logikę zmiany stanu do osobnej funkcji:

js
function handleClick() {
 setState(newState);
}

<button onClick={handleClick}>Click Me</button>

4. 🔒 Niepoprawne przekazywanie parametrów

Opis błędu:

Przekazywanie parametrów do funkcji w onClick bez użycia funkcji strzałkowej lub bind.

js
<button onClick={someFunction(param)}>Click Me</button>

Dlaczego ten kod jest nieprawidłowy?
Spowoduje to natychmiastowe wywołanie someFunction przy renderowaniu komponentu, zamiast podczas kliknięcia.

Jak tego uniknąć?

Użyj funkcji strzałkowej lub bind, aby przekazać parametry poprawnie:

js
<button onClick={() => someFunction(param)}>Click Me</button>

lub

js
<button onClick={someFunction.bind(this, param)}>Click Me</button>

5. 🔄 Nieodpowiednie zarządzanie cyklem życia komponentu

Opis błędu:

Tworzenie nowych funkcji obsługi zdarzeń przy każdym renderowaniu komponentu, co może prowadzić do problemów z wydajnością.

js
<button onClick={() => console.log('Clicked')}>Click Me</button>

Dlaczego ten kod może być problematyczny?
Podobnie jak w przypadku problemów z wydajnością, tworzenie nowych funkcji przy każdym renderowaniu może obciążać pamięć i procesor, zwłaszcza w komponentach o wysokiej częstotliwości renderowania.

Jak tego uniknąć?

Jeśli to możliwe, deklaruj funkcje obsługi zdarzeń raz, np. w metodzie klasy lub w komponencie funkcyjnym:

js
function handleClick() {
 console.log('Clicked');
}

<button onClick={handleClick}>Click Me</button>

❓ FAQ: Najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy powinienem używać onClick={someFunction}?

Odpowiedź: Używaj tej składni, gdy funkcja obsługi zdarzenia jest prosta i nie wymaga przekazywania argumentów ani wykonywania dodatkowych operacji przed wywołaniem. Jest to bardziej wydajne podejście, ponieważ nie tworzy nowej funkcji przy każdym renderowaniu.

2. Czy używanie funkcji strzałkowej onClick={() => someFunction()} jest zawsze złe?

Odpowiedź: Nie, funkcje strzałkowe są bardzo przydatne, gdy musisz przekazać argumenty do funkcji lub wykonać dodatkowe operacje przed jej wywołaniem. Jednakże należy uważać na ich użycie w komponentach renderowanych często lub w dużych ilościach, ponieważ może to negatywnie wpływać na wydajność.

3. Jak mogę przekazać parametry do funkcji obsługi zdarzeń w onClick?

Odpowiedź: Najlepszym sposobem na przekazanie parametrów jest użycie funkcji strzałkowej:

js
<button onClick={() => someFunction(param)}>Click Me</button>

Możesz również użyć metody bind:

js
<button onClick={someFunction.bind(this, param)}>Click Me</button>

4. Czy mogę używać async/await w funkcji obsługi zdarzeń onClick?

Odpowiedź: Tak, możesz. Aby używać async/await, twoja funkcja obsługi zdarzeń musi być zdefiniowana jako asynchroniczna:

js
async function handleClick() {
 const response = await fetchData();
 console.log(response);
}

<button onClick={handleClick}>Fetch Data</button>

5. Czy mogę przypisać więcej niż jedną funkcję do onClick?

Odpowiedź: Bezpośrednio nie można przypisać wielu funkcji do onClick, ale możesz stworzyć jedną funkcję, która w środku wywoła kilka innych funkcji. W ten sposób możesz zrealizować efekt, jakby do onClick przypisano wiele funkcji.

Na przykład, jeśli chcesz wykonać dwie różne operacje po kliknięciu przycisku, możesz to zrobić w ten sposób:

js
function handleClick() {
 performFirstOperation();
 performSecondOperation();
}

<button onClick={handleClick}>Click Me</button>

Tutaj handleClick jest pojedynczą funkcją przypisaną do onClick, ale wewnątrz tej funkcji wywołujemy performFirstOperation i performSecondOperation. Dzięki temu można trzymać logikę wielokrotnych operacji w jednym miejscu.

Praktyczna wskazówka: Możesz również skorzystać z funkcji strzałkowej, aby natychmiastowo wywołać kilka funkcji w onClick:

js
<button onClick={() => { performFirstOperation(); performSecondOperation(); }}>Click Me</button>

W tym przypadku tworzymy anonimową funkcję strzałkową, która w swoim ciele wykonuje dwie operacje. To podejście jest przydatne, gdy nie chcesz definiować dodatkowej funkcji tylko po to, aby połączyć kilka wywołań w jednym miejscu.

Obie metody pozwalają na efektywne zarządzanie kilkoma operacjami w ramach jednego zdarzenia onClick.

js
<button onClick={handleClick}>Click Me</button>

6. Co robić, gdy widzę spadek wydajności z onClick?

Odpowiedź: Sprawdź, czy nie tworzysz nowych funkcji przy każdym renderowaniu, używając np. funkcji strzałkowych wewnątrz onClick. Możesz także rozważyć użycie funkcji opartej na odniesieniach lub useCallback z hookami, aby zminimalizować problem.

authorImg

Witek Pruchnicki

Z pasją dzielę się wiedzą o programowaniu i nie tylko na różne sposoby